Home >> Shakuhachi Flute >> Shakuhachi CD/DVD/Recordings >> CD The World of Jinashi-Shakuhachi by Satoshi Shimura

CD The World of Jinashi-Shakuhachi by Satoshi Shimura

Currency:



CD The World of Jinashi-Shakuhachi by Satoshi Shimura


Product #: C0244
Price: ¥3,190 /
Stock: 
Ships within 5 days



Rating:
0.0/5 ( vote cast)


1.Yamatochoshi(With Shomei Jinashi 3.3) 2.Kyorei(With Shinryo 2.0) 3.Koku(With Kogetsu 1.9) 4.Mukaiji(With Shinryo 2.0) 5.The Sound of Kokyo (Kokyo 1.6)






© 2020 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved