Home >> Shakuhachi Flute >> Shakuhachi CD/DVD/Recordings >> CD: KOMUSO SHAKUHACHI SAKAI SHODO and The Trajectory of a Performance Tradition

CD: KOMUSO SHAKUHACHI SAKAI SHODO and The Trajectory of a Performance Tradition

Currency:CD: KOMUSO SHAKUHACHI SAKAI SHODO and The Trajectory of a Performance Tradition


Product #: C0256
Price: ¥19,800 /
Stock: 
Ships within 7 daysRating:
0.0/5 ( vote cast)


No Store Inventory /Ships within +7 days.

Following "63 shakuhachi pieces of Myoan Shimpo School" and "39 Shakuhachi pieces of Myoan Taizan-school", this is the latter 37 pieces of shakuhachi classics inherited by Shodo Sakai.

The essence of Komuso shakuhachi, succeeded directly from Nyoto Moriyasu and other masters!
A four-year project went into recording all 39 pieces, an unprecedented work by Sakai Shodo!
 
Included are classical pieces from Futaiken, Renpoken, Kizenken, Ryugenji, Rinseiken, Shouganken, Fudaiji, Otoguro Myoanji, Itchoken, Echigo Myoanji, Myoan Shinpo style, Nesasaha Kimpu style, and others.
 
All newly recorded.
Includes a separate commentary in English.
Yamakawa Naoji explains the history of komuso shakuhachi in an easy-to-understand manner, and also explains the history and tune of each piece in the commentary.

KOMUSŌ SHAKUHACHI
CD Box Set by SAKAI SHŌDŌ "The Trajectory of a Performance Tradition"

【Disk1】Reibo/San'ya/Tsuru no Sugomori/Komuso Saho/Shinhichisashi/Jinbo San'ya

【Disk2】Tsuru no Sugomori/Takiochi/ChikugoSashi/Reibo

【Disk3】Choshi/Kyorei/Koku/Mukaiji/Tsuru no sugomori/Banji/Shinseki/Sagariha

【Disk4】Koku Reibo/Kuyo no kyoku/Sashi/Kumoijishi/Banshiki/Ajikan/Echigoreibo/San'ya

【Disk5】Shirabe/Sagariha/Matsukaze/Tori/Kadozuke/Hachigaeshi/San'yaseiran/Shishi/Nagashireibo/Koku/Gutai

*Please inquire an additional postage.


© 2022 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved