Home >> Shakuhachi Flute >> Shakuhachi Books/Scores >> Shakuhachi no Shinzui Kinko-Notation 2 volumes (RE-ISSUE!)

Shakuhachi no Shinzui Kinko-Notation 2 volumes (RE-ISSUE!)

Currency:Shakuhachi no Shinzui Kinko-Notation 2 volumes (RE-ISSUE!)


Product #: B0255
Price: ¥32,400 /
Stock: 
Ships within 3 daysRating:
0.0/5 ( vote cast)


Long-awaited Kinko sheet music by Goro Yamaguchi (Originally written by Kindo Miura)honkyoku pieces. Available in 2-volume.(Set collection only) Single-sided print.

Hifumi Hachigaeshi/Kotobukicho, Takiochi no Kyoku, Akita Sugagaki, Koro Sugagaki, Kyushu Reibo, Shizu no Kyoku, Kyo Reibo, Mukai Ji Reibo, Koku Reibo, Ikkan-ryu Koku Kaete, Banshiki-cho, Shin Kyorei, Kin San Kyorei, Sakae Jishi, Uchikae Kyorei, Igusa Reibo, Izu Reibo, Reibo ryu, Sokaku Reibo, Sanya Sugagaki, Meguro Jishi, Ginryu Koku, Sayama Sugagaki, Sagariha no Kyoku, Hazama Reibo, Shikano Tone (Duet), Hoshosu, Akebono Shirabe, Akebono Sugagaki Ashi no Shirabe, Kotoji no Kyoku, Kinuta Sugomori, Tsuki no Kyoku,


© 2019 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved